kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Zarządzenia Dyrektora Szkoły
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
Zarządzenie nr 7 /2012-2013 
Zarządzenie nr 7 /2012-2013

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zestawu podręczników na rok szkolny 2013/14


Na podstawie:

• art. 22a ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), zarządzam, co następuje:


§ 1
Ustalam szkolny zestaw podręczników dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej na rok szkolny 2013/14, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuję wychowawców do opracowania, na jego podstawie, wykazu podręczników dla poszczególnych oddziałów i przekazaniu go uczniom i rodzicom w terminie do 15 czerwca bieżącego roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  zestaw_podrecznikow_2013_2014.pdf

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2013-06-11 16:25:07.
Zarządzenie nr 5 /2012-2013 
Zarządzenie nr 5 /2012-2013

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie prowadzenia dzienników zajęć lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce


Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) postanawia się:§ 1
Dzienniki lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2
Dokumentowanie zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, zajęć nauczania indywidualnego i zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej odbywa się za pomocą dzienników papierowych.

§ 3
Wprowadza się następujące zmiany w zarządzeniu dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce |
nr 1 /2012-2013 z dnia 3 września 2012 r.:
1. W § 1 skreśla się słowa “obok dziennika w formie papierowej”;
2. W § 2 skreśla się słowa: “dzienników papierowych”.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2013-02-14 09:41:43 | Data modyfikacji: 2013-02-14 09:43:18.
Zarządzenie nr 4 /2012-2013 

Zarządzenie nr 4/2012-2013
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie wprowadzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt


Na podstawie § 30 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce, w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z póź. zm.) i § 3 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:


§ 1

W Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce, zwanej dalej „Szkołą”, wprowadza się:
1) Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia§2

1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Szkole przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, podlega kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą kategorię archiwalną lub krótszy okres jej przechowywania.
2. Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie została zakwalifikowana do odpowiednich kategorii archiwalnych, jest kwalifikowana na podstawie wykazu akt o którym mowa w § 1.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2013-01-03 14:08:56 | Data modyfikacji: 2013-02-14 09:43:18.
Zarządzenie nr 3 /2012-2013 


Zarządzenie nr 3 /2012-2013

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/13


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 5 października 2010 r. nr 186, poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, postanawia się:

§ 1
Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 będą następujące dni:
2 listopada 2012 r., 4 kwietnia 2013 r., 29 kwietnia 2013 r., 30 kwietnia 2013 r., 2 maja 2013 r., 31 maja 2013 r.

§ 2
W dniach, o których mowa w § 1 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2012-09-28 12:47:46 | Data modyfikacji: 2013-02-14 09:43:18.
Zarządzenie nr 2 /2012-2013 


Zarządzenie nr 2 /2012-2013

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolenej i wysokości opłat za posiłki.


Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) postanawia się:

§ 1
Stołówka jest miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną Zespołu Szkół w Goździe.

§ 2
Za stan stołówki i bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada dyrektor szkoły.

§ 3
Za czystość pomieszczeń i bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiadają woźne szkoły.

§ 4
1. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie szkoły.
2. Czas pracy stołówki, rodzaje posiłków wydawanych przez stołówkę, godziny wydawania posiłków, zasady zachowania się osób przebywających na stołówce ustala dyrektor szkoły.
§ 5
1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (tzw. “wsad do kotła”) - 4 zł za jeden posiłek.
2. Za dzieci i uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w postaci jednego gorącego posiłku dziennie opłaty wnosi Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Goździe, po wystawieniu noty księgowej w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
§ 6
1. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry do do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
2. Opłata za miesiąc styczeń wnoszona jest do 10 stycznia, opłata za wrzsień wnoszona jest do 10 września.
3. Odpisu za niewykorzystane posiłki wdanym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Odpis ustala się w wysokości iloczynu dni korzystania z posiłku i wysokości opłaty za dany posiłek.
4. Nie dokonuje się odpisu za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu i grudniu.
5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka lub ucznia, ma obowiązek zgłoszenia okresu nie korzystania z posiłku do dyrektora szkoły w dniu poprzedzającym wydanie posiłku do godziny 11, jeśli zamierza skorzystać z odpisu, o którym mowa w ust. 3. W przypadku braku takiego zgłoszenia nie dokonuje się odpisu.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2012-09-28 12:46:00 | Data modyfikacji: 2013-02-14 09:43:18.
Zarządzenie nr 1 /2012-2013 
Zarządzenie nr 1 /2012-2013

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce

z dnia 3 września 2012 r.

w sprawie prowadzenia dzienników zajęć lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce


Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) postanawia się:

§ 1
Wprowadzam obowiązek prowadzenia, obok dziennika w formie papierowej, dziennika elektronicznego edua.pl przez wszystkich nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce.

§ 2
Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się za pomocą dzienników papierowych i dziennika elektronicznego edua.pl w zakresie zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania.

§ 3
Dokumentowanie zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, zajęć nauczania indywidualnego i zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, pedagoga szkolnego, biblioteki szkolnej odbywa się za pomocą dzienników papierowych.

§ 4
Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce zobowiązani są do prowadzenia dziennika elektronicznego edua.pl w zakresie następujących modułów:

- Rozkłady materiału
- Obecności
- Tematy zajęć
- Sprawdziany
- Oceny
- Uwagi
- Zachowanie
- Zastępstwa
- Kontakty z rodzicami

§ 5
Wychowawcy klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce zobowiązani są do prowadzenia dziennika elektronicznego edua.pl w zakresie określonym w § 4 oraz w następującym zakresie:
- Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów
- Usprawiedliwienia nieobecności
- Wydarzenia klasowe

§ 6
Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce zobowiązani są do dokonywania wpisów w dzienniku elektronicznym edua.pl, dotyczących tematu i obecności uczniów, w dniu odbycia zajęć do godziny 16.00.
W przypadku braku dostępu do dziennika edua.pl nauczyciele uzupełniają wpisy w najbliższym możliwym terminie.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2012-09-28 12:43:48 | Data modyfikacji: 2013-02-14 09:43:18.
Zarządzenie nr 4/2012 
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
z dnia 10 lutego 2012 roku


w sprawie: powołania zespołu oceniającego do wyłonienia kandydata na stanowisko
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole w Klwatce


Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U z 2005 r Nr 122 poz. 1020 z późn.zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Oceniający do wyłonienia kandydata na stanowisko:
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole w Klwatce.
w składzie:
Przewodniczący - Monika Żołna
Członek - Renata Symela
Członek - Ewa Rogala

§ 2

Zespół swoje prace rozpocznie w dniu 17 lutego 2012 r o godz. 9:00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opublikowane przez: ***** ****** | Autor: Sławomir Czyż | Data wprowadzenia: 2012-02-13 08:17:38 | Data modyfikacji: 2012-02-13 08:20:45.
Zarządzenie nr 3/2012 
Zarządzenie nr 3/2012
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
Z dnia 3 lutego 2012 r.


Na podstawie:
art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458),

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398),

oraz w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce, zarządzam, co następuje:
§ 1
Wprowadza się z dniem 3 lutego 2012 roku regulamin wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce.
§ 2
Treść regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 1/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 zarzadzenie-2012-3-zal-1.pdf

Opublikowane przez: ***** ****** | Autor: Sławomir Czyż | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:56:44 | Data modyfikacji: 2012-02-03 13:57:51.

Zobacz:
 Statut Szkoły .  Uchwały Rady Pedagogicznej .  Zarządzenia Dyrektora Szkoły . 
Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:56:44
Data modyfikacji: 2012-02-03 13:57:51
Autor: Sławomir Czyż
Obowi~Ezuje od: 2012-02-03
Opublikowane przez: ***** ******
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl