kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > status prawny
status prawny
Status prawny 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:


1. Uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Góździe z dn. 24 maja 2017 r.,


2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami),


3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),


4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,


5. Statutu,


6. Zarządzeń Kuratora,


7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,


8. Planu pracy szkoły,


9. Regulaminów: a) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, b) Regulaminu Rady Pedagogicznej. c) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. d) Regulaminu Rady Rodziców.


Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.


 

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:43:39 | Data modyfikacji: 2021-04-19 12:03:58.
Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:43:39
Data modyfikacji: 2021-04-19 12:03:58
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl