kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > status prawny
status prawny
Status prawny 
Publiczna Szkoła im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
1. Uchwały Nr V/35/99 Rady Gminy w Góździe z dn. 16 marca 1999 r.,
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),
4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
5. Statutu,
6. Zarządzeń Kuratora,
7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
8. Koncepcji Pracy Szkoły,
9. Planu pracy szkoły,
10. Regulaminów:
a) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
b) Regulaminu Rady Pedagogicznej.
c) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
d) Regulaminu Rady Rodziców

Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Gminy Gózd.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.  

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:43:39 | Data modyfikacji: 2013-12-12 13:34:19.
Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:43:39
Data modyfikacji: 2013-12-12 13:34:19
Opublikowane przez: ***** ******
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl