kontrast
A+ A-
Strona Placówek Oświatowych Gminy Gózd: www.gozd.pl
 > Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwała nr 7/2013/14 w sprawie statutu szkoły 
UCHWAŁA NR 7/2013/14
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w KLWATCE KRÓLEWSKIEJ

z dnia 23 października 2013 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. z późn. zmianami) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 3/2009 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce w sprawie uchwalenia Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniona uchwałami nr 1/ 2011 z dnia 1 lutego 2011 r. i 7/2012 z dnia 30 października 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.Przewodniczący
Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej

statut.pdf

 uchwala_7_2013_14.pdf

Opublikowane przez: ***** ****** | Autor: Sławomir Czyż | Data wprowadzenia: 2013-12-12 13:22:24 | Data modyfikacji: 2013-12-12 13:26:46.

Zobacz:
 Statut Szkoły .  Uchwały Rady Pedagogicznej .  Zarządzenia Dyrektora Szkoły . 
Data wprowadzenia: 2013-12-12 13:22:24
Data modyfikacji: 2013-12-12 13:26:46
Autor: Sławomir Czyż
Obowi~Ezuje od: 2013-12-12
Opublikowane przez: ***** ******
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Ekonomoczno-Administracyjny Szkół w Goździe
ul. ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Kierownik Jednostki
Józef Drab
Kontakt:
Tel: (48) 320-23-57
Fax: (48) 384-04-01
e-mail: oswiata@gozd.pl