zeas.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Placówek Oświatowych Gminy Gózd www.gozd.pl
PSP w Klwatce Królewskiej strona główna 
status prawny
Status prawny 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej jest szkołą publiczną i działa na podstawie:


1. Uchwały Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Góździe z dn. 24 maja 2017 r.,


2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami),


3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. z późniejszymi zmianami),


4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,


5. Statutu,


6. Zarządzeń Kuratora,


7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,


8. Planu pracy szkoły,


9. Regulaminów: a) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, b) Regulaminu Rady Pedagogicznej. c) Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. d) Regulaminu Rady Rodziców.


Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.


 

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:43:39 | Data modyfikacji: 2021-04-19 12:03:58.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Prawo szkolne .  Struktura organizacyjna .  Stan Spraw .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Ogłoszenia .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2012-02-03 13:43:39
Data modyfikacji: 2021-04-19 12:03:58
Opublikowane przez: Administrator PBIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - zeas.gozd.pl