zeas.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Placówek Oświatowych Gminy Gózd www.gozd.pl
PSP w Klwatce Królewskiej strona główna 
Ogłoszenia
Wyniki naboru na stanowisko inspektora BHP 
Klwatka, dnia 20 lutego 2012 r


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO PRACY
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 0,06 etatu


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru ma ww. stanowisko został zatrudniony(a)
Pan(i) Anna Ewa Zielińska

Uzasadnienie:
Pan(i) Ewa Anna Zielińska spełnia wymagania formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze i został(a) zakwalifikowany(a) do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku o godz. 9.
Komisja stwierdziła, że poziom kwalifikacji Pana(i) Ewy Anny Zielińskiej jak również doświadczenie zawodowe jest wystarczające i gwarantuje prawidłowe i skuteczne wykonywanie obowiązków służbowych.


Sławomir Czyż
podpis osoby upoważnionej
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2012-02-21 12:01:44.
Ogłoszenie o liście kandydatów na stanowisko
inspektora BHP 
Lista kandydatów,
którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego na stanowisko inspektora BHP w Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce:

1. Piotr Pietrzyk
2. Anna Ewa Zielińska

Prace zespołu oceniającego do wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole w Klwatce rozpoczną się dnia 17 lutego o godzinie 9:00.

Klwatka dn. 13 lutego
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Data wprowadzenia: 2012-02-13 08:59:02 | Data modyfikacji: 2012-02-13 09:00:02.
Nabór na stanowisko inspektora BHP 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA DS BHP
w wymiarze 0,06 etatu


1.Wymagania niezbędne :
a) spełnianie wymagań określonych w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie minimum wyższe zawodowe w zawodzie bezpieczeństwo i higiena
pracy,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) dobry stan zdrowia,
e) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty w zakresie dotyczącym
bhp w szkołach,
f) umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu bhp,
g) minimalny staż pracy w zawodzie bezpieczeństwo i higiena pracy 1 rok.

2.Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera
b) umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
c) obowiązkowość, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
d) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy
udziela szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe dokumentuje
wydanym zaświadczeniem.
2) Na bieżąco kontroluje ważność – aktualność szkoleń bhp, badań lekarskich
pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich.
3) Kontroluje zasadność przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
4) Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników
i uczniów , a także inne osoby znajdując się w rejonie zagrożenia, o grożącym im
niebezpieczeństwie.
5) Współdziała z pracodawca i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny.
7) Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy.
8) Po przerwie w zajęciach trwających dłużej niż dwa tygodnie (przed rozpoczęciem
zajęć) wspólnie z pracodawcą dokonuje przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz
otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki-
identyfikacja zagrożeń.
9) Pracownik służby bhp na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych
zagrożeniach zawodowych, jest autorem wniosków zmierzających do usunięcia tych
zagrożeń.
10) W sposób rzetelny i fachowy prowadzi dokumentację związaną z wypadkami
pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmuje działania
mające na celu zapobieżenie na przyszłość występowaniu podobnych zdarzeń.
11) Dokonuje wraz z dyrektorem okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy oraz sporządza dokumentację, Wspólnie z pracodawcą informuje pracowników
o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą.

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) kserokopie świadectw pracy
g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2003 r. Nr 101, poz. 926 z póżn.zm).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce, Klwatka 31, 26-634 Gózd w terminie do dnia 11 lutego 2012 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. bhp w szkole w Klwatce

Aplikacje które wpłyną do sekretariatu szkoły po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów ,którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www.bip.gozd.pl

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.bip.gozd.pl oraz na tablicy informacyjnej szkoły w Klwatce

Klwatka dn. 3 lutego 2012 r.
 

Opublikowane przez: ***** ****** | Autor: Sławomir Czyż | Data wprowadzenia: 2012-02-03 14:11:10 | Data modyfikacji: 2012-02-13 09:00:02.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Prawo szkolne .  Struktura organizacyjna .  Stan Spraw .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Ogłoszenia .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2012-02-03 14:11:10
Autor: Sławomir Czyż
Opublikowane przez: ***** ******
  Biuletyn Informacji Publicznej - zeas.gozd.pl